అల్లూరు గ్రామ పంచాయితీ 

                           అల్లూరు లోని పంచాయితీ ప్రజలకు తెలియచేయటం ఏమనగ ఉష్ణోగ్రత 42 డిగ్రీస్ ఎక్కువగా  ఉంది ప్రజలు ఎక్కవగా వడదెబ్బ కి గురి అవుతున్నరు  అందరు దయచేసి 8.00 to 10.00 మద్యనం 3.00 to 5.00 బయటకి రావలసినది గ కోరుతున్నం 

                                            అల్లూరు గ్రామ పంచాయితీ 

                                                 అల్లూరు మండలం